Stadgar för Fembyarna Ekonomisk Förening

§ 1 Förening
Den ekonomiska föreningen namn är Fembyarna ekonomisk förening.

§ 2 Fembyarnas ändamål och verksamhet
Fembyarna har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att t.ex driva projekt, ha gemensam marknadsföring och öka samverkan mellan medlemsbyarna. Fokus ligger på turism och småskaligt landsbygds-företagande samt därmed förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar med egna arbetsinsatser och/eller begagnar föreningens tjänster i arbetet med att driva bygdeutveckling.

Vidare ska föreningen genom olika samverkansformer bidra till förutsättningar för en utveckling av bygden genom:
• att verka som paraplyorganisation för bygden
• att stödja medlemmarnas utvecklingsidéer
• att stödja bygdens marknadsföring
• att samverka med myndigheter
• att vara politisk och religiöst oberoende
• att initiera, skapa och stödja projekt
• att driva verksamhet som gynnar medlemmarnas och föreningens ändamål

Föreningens verksamhetsområde är inom byarna Böle, Prästholm, Melderstein, Orrbyn och Niemiholm

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Råneå församling, Luleå kommun, Norrbotten

§ 4 Medlemskap
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster och vara delaktig i processen..

Som medlem med rösträtt räknas den som är fast bosatt och medlem i föreningen i ingående byar i Fembyarna, föreningar, företag och organisationer.

§ 5 Medlems skyldighet
Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Avgifter
Varje medlem som är privatperson, förening, företag eller organisation ska till föreningen så snart medlemskap beviljats, inom två (2) veckor kontant inbetala en medlemsavgift om minst 100 kronor och högst 10 000 kronor.
En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Uppsägning av medlemskap och uteslutning
Medlem har rätt att, dock tidigast två (2) år efter beviljat inträde, hos föreningens styrelse skriftligen uppsäga sitt medlemskap. Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.
En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast tre (3) månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets slut.

Om medlemskapet upphör och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i §6 i stadgarna och i kap 4 1§ m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 8 Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av lägst tre och högst elva ordinarie ledamöter. En ordförande väljs för en tid av ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två (2) år. Dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

KONSTITUTION
Vid konstitution utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare

ADJUNGERANDE
Styrelsen och ledningsgruppen kan adjungera personer som tillfälligt eller löpande har möjlighet att tillföra den kunskap som efterfrågas.

§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§10 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa föreningsstämma.

§11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§12 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§13 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av
protokollförare, vanligtvis styrelsens sekreterare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av justeringsmän
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar

§14 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.
Vid extra bolagsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§15 Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem, privatperson/förening/företag en röst oavsett ytterligare insatser. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§16 Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast 6 veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och 2 veckor innan extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom e-post, kallelse på hemsida till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§17 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring.

§18 Upplösning av förening
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§19 Stadgeändringar
Stadgeändringar sker enligt 7 kap. 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§20 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

§20 Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en på ordinarie föreningsstämman utsedd revisor. För revisor utses en suppleant. Revisor och suppleant väljs för en tid av ett år.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning ska överlämnas till revisorerna senast två månader efter verksamhetsårets utgång.

Revisorerna ska senast 30 dagar efter mottagandet av verksamhetsberättelsen och årsredovisning avge berättelse över sin granskning.

§ 21 Föreningens upplösning
Beslut om upplösande av föreningen skall fattas av ett extra årsmöte eller av två stämmor i följd med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar användas på sätt som årsmötet beslutar om. Stadgarna antagna vid föreningens bildande. Stadgarna reviderade och stadgeändring fastställd vid föreningens årsmöte 2019-09-26 samt vid extra insatt konstituerande möte 20200102.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens extra konstituerande möte den 2 januari 2020